Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN E-TICKETS DIERENPARK OVERLOON

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Dierenpark Overloon Exploitatie B.V. met betrekking tot de (ver)koop van e-tickets voor toegang tot Dierenpark Overloon Exploitatie B.V.(hierna te noemen: ZooParc Overloon ).

ZooParc Overloon is gevestigd aan de Stevensbeekseweg 21 te Overloon (5825 JB) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62684493.

ZooParc Overloon behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop accepteer je het aanbod van ZooParc Overloon.

Totstandkoming van de overeenkomst

Met het volledig en correct doorlopen en afronden van de boekingsprocedure op de website van ZooParc Overloon komt de overeenkomst tot aanschaf van een e-ticket tussen jou en ZooParc Overloon tot stand. Zodra ZooParc Overloon de verschuldigde totaalprijs voor de door jou aangeschafte e-tickets heeft ontvangen, stuurt zij jou, op het door jou aangeven e-mail adres, de bevestiging van jouw bestelling. ZooParc Overloon maakt voor verkoop en betaling van haar e-tickets in de webshop gebruik van de betaalomgeving van Ingenico Financial Solutions SA-NV (hierna: Ingenico). Bij het afrekenen van de bestelling heb je de keuze tussen VISA en Mastercard. Zodra jouw betaling is geverifieerd, worden wij geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Het aankoopbedrag wordt direct afgeschreven en doorbelast.

Juiste gegevens

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van jouw gegevens bij het bestellen van het e-ticket. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan tot gevolg hebben dat het door jou gewenste e-ticket niet wordt toegezonden. ZooParc Overloon is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens jou.

E-Tickets

Jouw e-ticket is voorzien van een unieke barcode. Deze barcode wordt bij de entree van ZooParc Overloon gescand. Ieder e-ticket kan één keer worden gebruikt. Ieder e-ticket is voorzien van een geldigheidsperiode/-datum. Buiten deze periode/datum is het e-ticket niet geldig. Bij het verlaten van ZooParc Overloon, maar in elk geval bij sluitingstijd van ZooParc Overloon op de dag van bezoek, vervalt de geldigheid van het e-ticket en van niet gebruikte onderdelen van een eventueel arrangement. Op verzoek van een medewerker van ZooParc Overloon dient het e-ticket te worden getoond. Doorverkoop, gebruik voor commerciële doeleinden en/of namaak van e-tickets is niet toegestaan.

Toegang met e-tickets

Een e-ticket is alleen geldig als deze in goede kwaliteit is afgedrukt op papier (kleur of zwart-wit) of als het e-ticket is afgebeeld op het scherm van een mobiele telefoon of tablet en de barcode kan worden gescand. E-tickets waarvan de barcode niet kan worden gescand bijvoorbeeld doordat het papier waarop het e-ticket is afgedrukt is beschadigd of gevouwen dan wel doordat de barcode anderszins onleesbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar is, zijn niet geldig en geven geen recht op toegang tot ZooParc Overloon. ZooParc Overloon is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens jou.

Annulering

De overeenkomst tot aankoop van een e-ticket kan door jou niet worden ontbonden. E-tickets worden door ZooParc Overloon niet teruggenomen, worden niet ingewisseld voor geld en worden niet vervangen door een ander toegangsbewijs. De op het e-ticket vermelde geldigheidsperiode/-datum wordt door ZooParc Overloon niet verlengd.

Technischestoring

ZooParc Overloon is niet aansprakelijk voor de schade die jij lijdt in het geval jouw bestelling niet, niet juist of niet tijdig kan worden afgerond, verwerkt en/of geautoriseerd als gevolg van een technische storing van welke aard dan ook. ZooParc Overloon is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens jou.

Parkreglement

Op de overeenkomst tot aankoop van een e-ticket is naast de algemene voorwaarden e-tickets ook het parkreglement van toepassing. Met het betreden van ZooParc Overloon verklaar je je akkoord met dit

parkreglement. ZooParc Overloon behoudt zich het recht voor het parkreglement te wijzigen.

Verwerking persoonsgegevens

ZooParc Overloon verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig en houdt zich daarbij aan de wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die door jou tijdens de bestelprocedure van een e-ticket worden verstrekt, worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ZooParc Overloon en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens die jij verstrekt worden bewaard zolang als noodzakelijk is met het oog op het hiervoor omschreven doel. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van ZooParc Overloon van toepassing. Voor de betaling van jouw e-tickets maakt ZooParc Overloon gebruik van de diensten van Ingenico, Ingenico is ter zake de verwerkingsverantwoordelijke. Op de verwerking van persoonsgegevens door Ingenico is de privacyverklaring van Ingenico van toepassing.

Contact

Bij vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de wens deze gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen kun je contact opnemen met privacy@libema.nl. Bij vragen over een bezoek aan ZooParc Overloon, e-tickets, deze algemene voorwaarden en/of het parkreglement kun je telefonisch contact opnemen met onze receptie op +31 478 640046, of een e-mail sturen naar info@libemafunfactory.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens de openingstijden van ZooParc Overloon, deze openingstijden staan vermeld op de website. E-mails worden eveneens tijdens de openingstijden van ZooParc Overloon behandeld.